Η Ευφυής Γεωργία στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Smart Farming 4.0 All

Ευφυής Γεωργία

Ευφυής Γεωργία

Το έργο "Smart Farming 4.0 All" εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+: 1. Υποστήριξη ατόμων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη σημασία τους για την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία. 2. Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας. 3. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της διεθνοποίησης της καινοτομίας στο επίπεδο των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω της ενισχυμένης διακρατικής συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων ενδιαφερομένων. 4. Περαιτέρω ενίσχυση βασικών ικανοτήτων στην αρχική και συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας."

Τελευταία νέα
Banner Bottom