Τελική συνάντηση διακρατικού έργου στο πλαίσιο του Smart Farming 4.0 All

Η τελική συνάντηση εταίρων του έργου Smart Farming 4.0 All πραγματοποιήθηκε στις 2-5 Νοεμβρίου στη Λεμεσό της Κύπρου. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι του Via Pontica Foundation - Lead Partner, OECON GROUP Bulgaria, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ελλάδα και οι οικοδεσπότες από την Dekaplus Business Services, Κύπρος. Εκπρόσωποι του Hakan Kanso της Τουρκίας ήταν παρόντες σε υβριδική μορφή - διαδικτυακά, λόγω διοικητικών εμποδίων στην απόκτηση βίζας για την Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, η Κοινοπραξία εξέτασε και ανέλυσε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και συζήτησε θέματα σχετικά με τα οικονομικά και διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης και τη διάδοση του Εγχειριδίου της Κοινοπραξίας για την Έξυπνη Γεωργία και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Έξυπνη Γεωργία - Aquaponics.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα αποτελέσματα της συνεχούς και τελικής αξιολόγησης της ποιότητας υλοποίησης του έργου, με έμφαση στα συμπεράσματα της ανατροφοδότησης που ελήφθη από τους συμμετέχοντες στις εκπαιδεύσεις. Η τελική αξιολόγηση δείχνει ότι το έργο πέτυχε τους προγραμματισμένους στόχους και τα αποτελέσματα, δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από τις αρχικές απαιτήσεις, έγιναν βελτιώσεις σύμφωνα με τις εκφρασθείσες απόψεις και συστάσεις και τα τελικά προϊόντα αξιολογήθηκαν υψηλά από ειδικά εμπλεκόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπων των ομάδων-στόχων.

Οι συνοπτικές πληροφορίες έδειξαν ότι έχει επιτευχθεί υψηλή ποιότητα στην εκπλήρωση των στόχων του έργου για την υποστήριξη ατόμων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων, βελτίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία τους για την εργασία αγορά και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία.

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η προώθηση ποιοτικών βελτιώσεων, η εφαρμογή της αριστείας καινοτομίας και της διεθνοποίησης σε επίπεδο ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως μέσω ενισχυμένης διακρατικής συνεργασίας μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, αντικατοπτρίζεται στο Εγχειρίδιο Consortium for Smart Agriculture και στο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Smart Agriculture - Aquaponics. Θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων στην αρχική και συνεχή ΕΕΚ (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στη δημιουργία ικανοτήτων στις κοινότητες νέων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SMART FARMING


Banner Bottom